U bent hier: Home / Nieuws / “Ozon- en hitteplan”: start van de waakzaamheidsfase 15 mei 2019

“Ozon- en hitteplan”: start van de waakzaamheidsfase 15 mei 2019

De context

In 2003 werd Europa getroffen door een uitzonderlijke hittegolf. Door de hoge temperaturen en ozonconcentraties was er een sterke toename van de morbiditeit en mortaliteit bij risicogroepen (ouderen, personen met ademhalingsproblemen).

Naar aanleiding van deze hittegolf werden door verschillende landen 'hittegolfactieplannen' opgesteld om crisissituaties zoals die in 2003 beter te beheren. De bedoeling van deze plannen is om snel te kunnen reageren met gepaste maatregelen om de gezondheidsimpact van hoge temperaturen en ozonconcentraties bij de risicogroepen (en bij uitstek de hele bevolking) te verminderen.

Het plan bestaat uit 3 fasen:

1. een waakzaamheidsfase

2. een waarschuwingsfase

3. een alarmfase

1. De waakzaamheidsfase

De waakzaamheidsfase gaat in vanaf 15 mei, en loopt tot en met 30 september. Tijdens deze fase is het ozon- en hitteplan actief, onafhankelijk van de weersomstandigheden. De waakzaamheidsfase is geldig wanneer tijdens deze periode de ozon- en temperatuurscriteria (zie verder) lager zijn dan de drempels die gehanteerd worden voor de waarschuwings- en alarmfase.

2. De waarschuwingsfase

Vanaf 2017 zijn er nieuwe criteria om de waarschuwingsfase te activeren. De waarschuwingsfase treedt in werking indien de Tcumul gelijk is aan of groter dan 17°C.

Voor de berekening van deze Tcumul worden de temperaturen in Ukkel gebruikt. Tcumul is de som van het verschil tussen de ‘maximum voorspelde temperatuur’ en 25 ° C voor de volgende vijf dagen (D+1 tot D+5). Enkel positieve verschillen worden gebruikt bij de berekening.

3. De alarmfase

Vanaf 2019 zijn er nieuwe criteria om de alarmfase te activeren

Het temperatuurcriterium van de waarschuwingsfase is bereikt.

EN

De maximale voorspelde temperatuur voor de dag zelf (D0) is hoger of gelijk aan 28°C

EN

Er werd de vorige dag (D-1), op minstens één ozonmeetplaats, een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 μg/m3 (EU-informatiedrempel) gemeten EN er wordt voor de dag zelf (D0), in een beduidend deel van het land , een uurgemiddelde ozonconcentratie hoger dan 180 μg/m3 (EU-informatiedrempel) voorspeld.

EN

De reeds genomen maatregelen moeten worden versterkt 

Activatie van de verschillende fasen

IRCEL staat in voor de communicatie van de waakzaamheidsfase en waarschuwingsfase van het plan.

De inwerkingtreding van de waarschuwingsfase op basis van de temperatuurscriteria is de verantwoordelijkheid van het KMI.

Wanneer aan de criteria van de alarmfase wordt voldaan bezorgt IRCEL de nodige informatie aan de leden van een “Risk Assessmnet Group” (RAG). Het wetenschappelijk instituut volksgezondheid (WIV) coördineert de vergadering van de RAG. Na een evaluatie van de situatie waarbij rekening wordt gehouden met de intensiteit,  de duur van het alarm, en de reeds genomen maatregelen, communiceert de RAG zijn beslissing aan de “Risk Management Group” (RMG). Op basis van het advies van de RAG activeert de RMG de alarmfase en wordt de nodige informatie aan het federale crisiscentrum en de regionale crisiscentra bezorgd. Daarna wordt de pers en het publiek geïnformeerd.